Publikacje

Monografie

 1. Prokopska A: Methodology of architectural design. Preliminary phases of architectural process, s. 152, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, Zasięg: Krajowy.

 2. Prokopska A.: Metodologia projektowania architektonicznego. Fazy wstępne procesu architektonicznego, s. 165, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, Zasięg: Krajowy. Monografia otrzymała dwie pozytywne recenzje naukowe od dwóch niezależnych recenzentów: prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia, dra hab. inż. Franciszka Przystupy, prof. PWr.
 1. Prokopska A.: Projektowanie Architektoniczne. Procesy Wstępne, 122, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, Zasięg: Krajowy.                                                                                                Monografia opracowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Monografia nagrodzona Nagrodą JM Rektora PRz w 2012r. za monografię naukową. Monografia otrzymała dwie pozytywne recenzje naukowe od dwóch niezależnych recenzentów: prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia, dra hab. inż. Franciszka Przystupy, prof. PWr.

 2. (a).Prokopska A.:  Morphology of the Architectural Achievement. A Methodological Analysis of Selected Morphological Systems of the Natural and Architectural Environments,  t. 7, s. 3-113, 2002, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, z. 1-2, Affiliate of the International  Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society. Coverage: Interniational. Zasięg Międzynarodowy[1].     
     
  (b).Prokopska A.: Morfologia dzieła architektonicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 132, Rzeszów 2002, Zasięg: Krajowy.
  Opiniodawca: prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać, prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Bazewicz. Monografia powyższa zacytowana w punkcie 3(a) i 3(b), została wydana w języku polskim w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej i w angielskim w Czasopiśmie SYSTEMS.
 1. Prokopska A.: Zastosowanie metody analizy morfologicznej w projektowaniu architektonicznym na przykładzie twórczości Le Corbusiera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 166, Rzeszów 1997, Monografia habilitacyjna, Zasięg: Krajowy.
  Opiniodawca: prof. zw. dr inż. arch.  J. Tadeusz Gawłowski
  Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. arch. Andrzej Niezabitowski, prof. dr hab. arch. Zygmunt Szparkowski, prof. dr hab. Wojciech Gasparski. Praca habilitacyjna obroniona w Politechnice Warszawskiej.

 

[1] SYSTEMS- Journal of Transdisciplinary Systems Science, Zasięg: Międzynarodowy. Wydane egzemplarze Czapopisma przesłane zostały do wszystkich Uniwersytetów Technicznych, z których wyłoniono 26 osobowy Międzynarodowy Skład Redakcyjny ( International Editorial Board ) tego Czasopisma:

Bela H. Banathy, Interational Systems Institute, Carmel, USA; Alexander N. Christakis, CWA Ltd, USA; Arne Collen, Saybrook Institute, USA; Nagib Callaos, Universidad S. Bolivar, Caracas, Venezuela; C.West Churchman, Bolinas, USA; Dionizy Dudek, Wrocław University of Technology, Poland; Charles François, Associatión de Teoria General de Sistemas y Cibernética, Argentina; Roman Galar, Wrocław University of Technology, Poland; Wojciech Gasparski, PAN, Warszawa, Poland; Henryk Górecki, University of Mining and Metallurgy, Kraków, Poland; Adam Grzech, Wrocław University of Technology, Poland; Michael Jackson, University of Humberside, UK; Edward Kącki, Technical University of Łódź, Poland; Jan Koch, Wrocław University of Technology, Poland; Erwin Laszlo, Montescudaio, Italy; Klaus Lenk, University of Oldenburg, Germany; Harold A. Linstone, Portland State University, USA; Gianfranco Minati, University of Rome, Italy; Władysław Misiak, University of Warszawa, Poland; Tomasz Nowakowski, Wrocław University of Technology, Poland; Yong P. Rhee, Seoul National University, Korea; Eric Schwarz, Université de Neuchâtel, Switzerland; Wojciech Sitek, University of Wrocław, Poland; Franz Stuchlik, University of Magdeburg, Germany; G.A. Swanson, Tennessee Technological University, USA; Andrzej Wiszniewski, Wrocław University of Technology, Poland. Redaktor Naczelny (Editor in Chief): prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Bazewicz, Zakład Systemów Informatycznych, PWr, Zastępca Redaktora Naczelnego (Associate Editor), późniejszy Redaktor Naczelny (Editor in Chief): dr hab. inż. Franciszek W. Przystupa, prof. nadzw. PWr

Pliki do pobrania

Dorobek naukowy w latach 1978 – 2000 (przed habilitacją)

 1. Prokopska A.: Problemy jakie niosą technologie przemysłowe w świat estetyki architektury przemysłu. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud, Częstochowa, 1978, nr 3, s. 26-30, Zasięg: Krajowy.
 2. Prokopska A.: Projektowanie form architektury przemysłu. Materiały I Konferencji Naukowej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Częstochowskiej z okazji XXX-lecia Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1979, s. 151-160, Zasięg: Krajowy .
 3. „Uwarunkowania architektoniczne w projektowaniu form, przemysłowych urządzeń technologicznych, na przykładzie huty cynku”, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1988. Praca doktorska, niepublikowana.
 4. Prokopska A.: Analiza morfologiczna jako metoda wspomagająca procesy twórcze. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria Budownictwo 1,  Częstochowa 1989, s. 71-79, Zasięg: Krajowy.  Liczba cyt. Publish or Perish:  2                                                                                                     
 1. Prokopska A.: „Idealne rozwiązanie” jako metoda projektowania w technice 
  i architekturze. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria Budownictwo 1, Częstochowa 1989, s. 61-71, Zasięg: Krajowy.
 2. Prokopska A.: Analiza morfologiczna i strategia idealnego rozwiązania w procesie projektowania architektonicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria Budownictwo 4, Częstochowa 1992, s. 181-189, Zasięg: Krajowy.
 3. Prokopska A.: Analiza morfologiczna w projektowaniu architektonicznym wspomaganym komputerem. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria Budownictwo 4, Częstochowa 1992, s. 153-169, Zasięg: Krajowy.
 4. Prokopska A.: Elementy analizy morfologicznej w twórczości Le Corbusier. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, seria Budownictwo 4, Częstochowa 1992, 
  169-181, Zasięg; Krajowy. Liczba cyt. Publish or Perish: 2
 1. Prokopska A.; Zastosowania metody analizy morfologicznej w projektowaniu architektonicznym. Problemy projektowania i wykonawstwa konstrukcji inżynierskich. Seminarium Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej i Stavebnej Fakulty Technickiej Univerzity v Kosicach, Rzeszów  1995, s. 137-146, Zasięg: Międzynarodowy.
 2. Prokopska A.: Możliwości zastosowania metody analizy  morfologicznej w projektowaniu  Teka Komisji Architektury i Urbanistyki PAN w Krakowie,  Wydanie  Jubileuszowe, t. 28, Kraków, 1996, s. 185-195, Zasięg: Krajowy.
 3. Prokopska A.: Znaczenie określenia potrzeby w projektowaniu architektonicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 26, 1996, s. 5-14, Zasięg: Krajowy.
 4. Prokopska A., Rybka. A.: O przyszłości architektury. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Jubileuszowa Sesja Naukowa, 30 lat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997, 
  171-175, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50%, 50%.
 5. Prokopska A.: The meaning  of  the  systemic  description  of  the  needs in the process of architectural and civil engineering. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z okazji Jubileuszu 125-lecia Politechniki Lwowskiej „Problemy teorii i praktyki budownictwa”, Lwów, 10-15 maja 1997, s. 91-99,  Zasięg: Międzynarodowy.
 6. Prokopska A.: Le Corbusier jako projektant stosujący metodę analizy morfologicznej. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, 1997 t. 29, s. 25-30, Zasięg: Krajowy. Liczba cyt. Publish or Perish: 4
 1. „Zastosowanie metody analizy morfologicznej w projektowaniu architektonicznym na przykładzie twórczości Le Corbusiera” , Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 166, Rzeszów 1997, Monografia habilitacyjna. Liczba cyt. Publish or Perish: 9
 1. Prokopska A.: Methodology of the morphological analysis in architectural creativity - a systems approach to design. SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław, 1998, s.92-111, Zasięg: Międzynarodowy1. Liczba cyt. Publish or Perish: 11
 1. Prokopska A., Rybka A.: Gminne Centrum Usługowo-Handlowe 
  w układzie dom-praca. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 1999, s. 61-67, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50%, 50%.
 2. Prokopska A.: Znaczenie systemowego  i  systematycznego określania potrzeb 
  w procesie projektowania architektonicznego. Czasopismo Techniczne,  I A/1999 (za r. 96), s. 23-.34, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999, Zasięg: Krajowy. Liczba cyt. Publish or Perish: 3
 1. Prokopska A.: O aspektach architektoniczno-konstrukcyjnych w twórczości   Zbigniewa Wasiutyńskiego i Prof. Wacława Zalewskiego Inżynieria i Budownictwo nr 6,  1999,  Zasięg: Krajowy.
 2. Rybka A. (0,34 pkt/33,33%), Prokopska A. (0,33 pkt/33,33%), Pełczyński J. (0,33 pkt/33,33%): Możliwości restrukturyzacji małych miast Polski południowo-wschodniej na przykładzie miasta Tyczyna, 2000,t., s.427-434, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,z.32, Publikacja, Suma punktów za osiągnięcie:1 Punktacja: 1.b.2., 1.b.2.. Publikacja w czasopiśmie krajowym - zeszyty naukowe, Zasięg: Krajowy
 1. Prokopska A. (5 pkt/100%): Analiza metodologiczna elementów procesu projektowania Le Corbusiera na przykładzie wybranych poglądów, 2000, t.XXXII, s.75-86, TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY, Punktacja: 1.b.7, 1.b.7. Publikacja w czasopiśmie PAN (z wyłączeniem raportów PAN), Zasięg: Krajowy
 1. Prokopska A. (5 pkt/100%): Analiza metodologiczna procesu twórczego Le Corbusiera, 2000, t.XVI, s.89-109, PROJEKTOWANIE I SYSTEMY, Publikacja, Suma punktów za osiągnięcie:5, Punktacja: 1.b.7, 1.b.7. Publikacja w czasopiśmie PAN (z wyłączeniem raportów PAN), Zasięg: Krajowy, Liczba cyt. Publish or Perish: 9

Dorobek naukowy od 2001 (po habilitacji)

 1. Prokopska A.: Application of Morphological Analysis Methodology in Architectural Design, t. 41, s. 46--54, 2001, Czech Technical University In Prague, Acta Polytechnica Journal of Advanced Engineering, z. 1, Zasięg:Międzynarodowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%,  Liczba cyt. Web of Science:  8, Liczba cyt. Publish or Perish: 10
 2. Prokopska A.: Interdyscyplinarny proces projektowania architektonicznego na wybranych przykładach, s. 197-200, 2002, Technical University Of Kosice, Konferencja: VII Vedecka Konferencia s Medzinarodnou Ucastou, Technicka Univerzita v Kosiciach, Stavebna Fakulta, 22-24 maja 2002, Kosice, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 1.00, Udziały: 100.00%, Liczba cyt. Publish or Perish: 3
 3. Prokopska A.: Morfologia dzieła architektonicznego. Analiza metodologiczna wybranych morfologicznych  układów środowisk naturalnego i architektonicznego, s. 1-132, 2002, Politechnika Rzeszowska Im. Ignacego Łukasiewicza, Monografia, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 10.00, Udziały: 100.00%, Liczba cyt. Publish or Perish: 10
 4. Prokopska A.: Morphology of the Architectural Achievement. A Methodological Analysis of Selected Morphological Systems of the Natural and Architectural Environments, t. 7, s. 3-113, 2002, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, z. 1-2, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław 20021, Monografia, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 5.00, Udziały: 100.00%, Liczba cyt. Web of Science:  2, Liczba cyt. Publish or Perish: 17
 5. Prokopska A.: O znaczeniu rysunków karnetowych w twórczości Le Corbusiera, t. XXXIV, s. 119-124, 2002, PAN - Oddział w Krakowie, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. Typ: 1.b.7, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 5.00, Udziały: 100.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 1
 6. Prokopska A.: Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku, s. 93-107, 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 208 (z. 36), Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 1.00, Udziały: 100.00%.
 7. Prokopska A.: Miejsce technologii ekologicznych w zrównoważonym rozwoju środowiska zbudowanego, s. 119-126, 2005, Politechnika Łódzka, Konferencja: 
  X Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", 21-24 czerwca, Łódź 2005, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 1.00, Udziały: 100.00%.
 8. Prokopska A.: Architekt w procesie projektowania architektury proekologicznej,
  s. 403-413, 2006, I Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego "Energia Odnawialna, Innowacyjne Idee i Technologie dla Budownictwa" 17-20 maja 2006, Solina, Zasięg: Międzynarodowy, Udziały: 100.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 2
 9. Prokopska A.: Interpretacja metodologiczna wybranych elementów procesu projektowania architektonicznego centrum Carpentera Le Corbusiera , t. XXXVIII-XXXIX, s. 123-129, 2006, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Kraków, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 100.00%.
 10. Prokopska A.: The methodological significance of sketchbook drawings in the architectural process of Le Corbusier. SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society z. 2, t.11, s. 48-56, Wrocław 20061, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 100.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 3
 11. Prokopska A.: Znaczenie sztuki syntezy we wstępnej fazie projektowania architektonicznego, s. 59-70, 2006, Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 7, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 100.00%.
 12. Prokopska A.: Analiza metodologiczna wybranych brył architektonicznych
  t. 236, s. 53-69, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 41, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%, Liczba cyt. Publish or Perish: 1
 13. Prokopska A.: Analiza metodologiczna wybranych działań projektowych w procesie architektonicznym, t. 236, s. 71-79, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 41, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%.
 14. Prokopska A.: Architektoniczny proces projektowy opisany grafem decyzyjnym
  s. 49-57, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Łódzkiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, z. 8, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 100.00%.
 15. Prokopska A.: Budynki pasywne jako zaawansowana forma budownictwa energooszczędnego (w:) Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 251-257, 2007, Politechnika Częstochowska, Zasięg: Krajowy, Udziały: 100.00%.
 16. Prokopska A.: Creativity Method applied in Architectural Spatial (cubic) Forms - Case of the Ronchamp Chapel of Le Corbusier, t. 12, s. 49-57, 2007, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, z.3, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław 20071, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 2
 17. Prokopska A.: Creativity Method applied in Architectural Spatial (cubic) Forms - Case of the Sydney Opera House of Utzon, t. 12, s. 60-66, 2007, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science z. 3, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław 20071, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%.
 18. Prokopska A.: Habitat i architektura proekologiczna w zrównoważonym rozwoju budownictwa, s. 121-124, 2007, Konferencja: XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka budowli w teorii i praktyce", Łódź 2007, Zasięg: Krajowy, Udziały: 100.00%.
 19. Prokopska A.: Jedność formy i konstrukcji w architekturze mostów Santiago Calatravy, t. 242, s. 23-34, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 44, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 3.00, Udziały: 100.00%, Liczba cyt. Publish or Perish: 1
 20. Prokopska A.: Jedność formy i konstrukcji w architekturze mostów, t. 4, s. 33-51, 2007, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Drogi i Mosty-Kwartalnik, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 100.00%, Liczba cyt. Publish or Perish: 1
 21. Prokopska A., Piotrowska J.: Wybrane problemy rewitalizacji Fortów Twierdzy Przemyśl, t. 2, s. 235-238, 2007, Konferencja: XI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka budowli w teorii i praktyce", Łódź 2007, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 22. Prokopska A., Piotrowska J.: Wybrane problemy rewitalizacji Fortów Twierdzy Przemyśl, t. II, s. 235-238, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Łódzkiej, Building Physics in Theory and Practice, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 4.00, Udziały: 50.00%, 50.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 1
 23. Prokopska A.: Architektura organiczna mostów Santiago Calatravy z systemowego punktu widzenia, s. 5-12, 2008, Pracownia Wydawnictw Katedralnych Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych (Politechnika Łódzka), Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane, z. 9, Zasięg: Krajowy, Udziały: 100.00%.
 24. Prokopska A., Prokopski G.B.: Computer-based Assisting the Preliminary (Preparatory) Phase of the Architectural Process, t. 13, z. 1-2, s. 41-50, 2008, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław 20081, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 2.00, Udziały: 50.00%, 50.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 1
 25. Prokopska A.: Język form architektury Muzeum Gugenheima F. L. Wrighta 
  z metodycznego punktu widzenia, s. 13-20, 2008, Pracownia Wydawnictw Katedralnych Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych (Politechnika Łódzka), Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane, z. 9, Zasięg: Krajowy, Udziały: 100.00%.
 26. Prokopska A.: Methodological Analysis of the Preliminary (Preparatory) Phase of the Process of the Architectural Design of the Carpenter Center of the Le Corbusier
  t. 13, s. 29-40, 2008 z. 1-2, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław 20081, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 2.00, Udziały: 100.00%.
 27. Prokopska A.: Selected Architectural Perations with using a Language of Design Methodology Notions, t. 13, s. 21-28, 2008, SYSTEMS - Journal of Transdisciplinary Systems Science, Affiliate of the International Federation of Systems Research, Official Journal of Polish Systems Society, Editorial Office: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Copyright by Polish Systems Society, Wrocław 20081, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 2.00, Udziały: 100.00%.
 28. Prokopska A., Prokopski G.B.: Wspomaganie komputerowe fazy wstępnej procesu architektonicznego, s. 21-32, 2008, Pracownia Wydawnictw Katedralnych Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych (Politechnika Łódzka), Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane, z. 9, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 29. Prokopska A., Piotrowska J.: Wybrane problemy materiałowe i architektoniczne procesu rewitalizacji Twierdzy Przemyśl, t. 252, s. 359-364, 2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Konferencja: Energia odnawialna. Innowacyjne rozwiązania. Materiały i technologie dla budownictwa. Solina, 28-31 maja 2008, z. 47, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 30. Prokopska A.: Architektoniczny proces projektowania wstępnego. Materiały pomocnicze, s. 1-55, 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
  Typ: 02.09, Zasięg: Lokalny, Udziały: 100.00%.
 31. Prokopska A.: Metodyczne przesłanki doskonalenia procesów projektowych 
  w architekturze, t. 4, s. 135-149, 2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo 
  i Inżynieria Środowiska, z.57, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 100.00%. Lista B wykazu czasopism MNiSW
 32. Prokopska A., Labuda I.: Metodyczne przezwyciężanie wektora inercji 
  w koncepcyjnym projektowaniu architektonicznym i konstrukcyjnym, t. 2, s. 311-319, 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 58, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50.00%, 50.00%. Lista B wykazu czasopism MNiSW
 33. Prokopska A., Bondyra J.: Możliwości kształtowania architektonicznego budynku 
  z punktu widzenia: naświetlenia, funkcji i bilansu energetycznego, s. 115-116, 2011,
   XIII Polska Konferencja Naukowo-Techniczna "Fizyka Budowli w Teorii 
  i Praktyce", Łódź-Słok, 14-17.06.2011 r., Zasięg: Krajowy, Udziały: 80.00%, 20.00%.
 34. Prokopska A.: Projektowanie architektoniczne. Procesy wstępne, s. 1-123, 2012, 
  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 100.00%. Liczba cyt. Publish or Perish: 3, Monografia naukowa nagrodzona Nagrodą Rektora PRz w 2012r.   
 35. Prokopska A., Labuda I., Kret K.: Contemporary  architecture as a result of  development of ecological building  technologies and computer aided design, t. 756, s. 243-249, 2013, Konferencja: XIV International Scientic Conference "Lviv-Koszyce-Rzeszów" Current Issues of Civil and Environmental Engineering "Lviv-Koszyce-Rzeszow", Zasięg: Międzynarodowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 36. Prokopska A., Labuda I., Kret K.: Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design, t. 756, s. 243-249, 2013.Materiały konferencyjne wydane przez Lviv Polytechnic National University, Visnik Nacjonalnogo Universitetu "Lvivska Politechnika" - Teorija i Praktika Budivnictwa, Zasięg: Międzynarodowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 37. Prokopska A., Huk T.: Kształtowanie architektury modułowej w kontekście potrzeb społecznych, Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Społeczna rola architektury". 6-7 grudnia 2013 Nowy Targ, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 38. Prokopska A., Labuda I.: Uwarunkowania kształtowania formy architektonicznej 
  w aspekcie współczesnego rozwoju technik i technologii ekologicznych w budownictwie [w:] Materiały konferencyjne. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, (pod red.) Katarzyna i Piotr Klemm, s. 249-252, Łódź, 2013, Instytut Fizyki Budowli w Łodzi, Zasięg: Krajowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 39. Prokopska A., Labuda I., Szpytma C.: Przeglądy obiektów budowlanych jako punkt wyjścia do racjonalnego zastosowania nowych technologii energooszczędnych [w:] Materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych", (pod red.) Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, s. 77-83, Warszawa, 2013, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Zasięg: Krajowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 40. Prokopska A., Labuda I., Szpytma C.: Przeglądy obiektów budowlanych jako punkt wyjścia do racjonalnego zastosowania nowych technologii energooszczędnych, s. 77-83, 2013, Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych", 15-16 stycznia 2013, Warszawa,  Zasięg: Krajowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 41. Prokopska A., Mularz (Szopińska) M.: Tereny z przeszłości - osiedlami przyszłości, s. 80-86, 2013, Konferencja: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ", Dom Jutra Osiedle Jutra" Zakopane, 18 - 19 października 2013 r., Zasięg: Międzynarodowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 42. Prokopska A., Mularz (Szopińska) M.: Tereny z przeszłości - osiedlami przyszłości /Areas From the Past as a Housting Estate of Tomorrow, s. 80-86, 2013, Politechnika Krakowska, Materiały konferencyjne wydane przez Środowisko Mieszkaniowe, z. 12/2013, Zasięg: Międzynarodowy, Liczba punktów: 2.00, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 43. Prokopska A., Labuda I.: Uwarunkowania kształtowania formy architektonicznej w aspekcie współczesnego rozwoju technik i technologii ekologicznych w budownictwie, s. 249-252, 2013, Konferencja: XIV Polska Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Łódź-Słok 18 - 20 czerwca 2013 r., Zasięg: Krajowy, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 44. Prokopska A., Abramczyk J., Gotkowska E.: Architectural systems of buildings defined morphologically by their shell roof forms, 2015, Konferencja: XXI  Seminar on Lightweight Structures in Civil Engineering - LSCE 2015, Rzeszów, 4.12.2015, Zasięg: Krajowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 45. Prokopska A., Abramczyk J., Śnieżek A.: Consistent architectural forms of buildings determined by free forms of their shell roof, 2015, Konferencja: XXI  Seminar on Lightweight Structures in Civil Engineering - LSCE 2015, Rzeszów, 4.12.2015, Zasięg: Krajowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%.
 46. Prokopska A., Abramczyk J., Gotkowska E.: Architectural systems of buildings defined morphologically by their shell roof forms [w:] Materiałach konferencyjnych: Lightweight structures in civil engineering. Contemporary problems, (pod red.) Romuald Tarczewski, Zbigniew Bieniek, s.71-77, Rzeszów, 2015, Politechnika Rzeszowska Im. Ignacego Łukasiewicza, Zasięg: Krajowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%. Liczba cyt. Web of Science:  1
 47. Prokopska A., Abramczyk J., Śnieżek A.: Consistent architectural forms of buldings determined by free forms of their shell roof [w:] Materiałach konferencyjnych: Lightweight structures in civil engineering. Contemporary problems, (pod red.) Romuald Tarczewski, Zbigniew Bieniek, s.78-85, Rzeszów, 2015, Politechnika Rzeszowska Im. Ignacego Łukasiewicza, Zasięg: Krajowy, Udziały: 33.33%, 33.33%, 33.33%, Liczba cyt. Web of Science:  1, Liczba cyt. Publish or Perish: 2
 48. Prokopska A.: Metodologia projektowania architektonicznego. Fazy wstępne procesu architektonicznego, s.1-164, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 20.00, Udziały: 100.00%. Monografia, Liczba cyt. Web of Science:  1
 49. Mularz (Szopińska) M., Prokopska A.: Proces rewitalizacji a strategia tymczasowego ożywiania przestrzeni miejskiej na przykładzie Endyburga/The revitalization process and the strategy of temporary of urban space on the example of Edinburgh, t.7, s.36-43, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Architecturae Et Artibus, z. 1, Zasięg: Krajowy, Liczba punktów: 7.00, Udziały: 50.00%, 50.00%, Liczba cyt. Publish or Perish: 1, Lista B wykazu czasopism MNiSW
 50. Prokopska A., Huk T.: Kształtowanie architektury modułowej w kontekście potrzeb społecznych [w:] Społeczna rola architektury. T.1, (pod red.) Anna Jędrysko 
  i Katarzyna  Sieńko-Dragosz, t. I, s.55-68, Nowy Sącz, 2015, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Nowym Targu, Zasięg: Krajowy , Liczba punktów: 4.00, Udziały: 50.00%, 50.00%.
 51. Prokopska A., Martyka A.: Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, 2016, Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Synergia w Architekturze, 10-11. 03. 2016 Lublin.
 52. Prokopska A., Martyka A.: Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, 2017, BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA,t. ,z.16(1)(2017),s.165-174, Liczba punktów: 6.00, Udziały: 50%, %50%. Lista B wykazu czasopism MNiSW
 53. Prokopska A., Abramczyk J.: Innovative systems of corrugated shells rationalizing the design and erection processes for free building forms, 2017, ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT, t. 1/2017,s. 29-40, Liczba punktów: 11.00, Udziały: 50%, %50%.
 54. Prokopska A., Martyka A.: Wielkoskalarne projekty rewitalizacji - wybrane przykłady, 2017, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE,t.XXXIV,z.64 (3/II/2017),s.215-224, ISBN/ISSN: 2300-5130, Liczba punktów: 9.00, Udziały: 50%, %50%, Zasięg: Krajowy, Lista B wykazu czasopism MNiSW
 55. Piekarski M., Prokopska A., Gotkowska E., Prokop A.: Koncepcja integracji ogrodu miejskiego w Rzeszowie z przestrzenią publiczną starego miasta, 2017, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE, t.XXXIV, z.64(3/II/2017), s.257-272, ISBN/ISSN: 2300-5130, Liczba punktów: 9.00, Udziały: 25%, %25%, 25%, %25%, Zasięg: Krajowy, Lista B wykazu czasopism MNiSW
 56. Dźwierzyńska J., Prokopska A.: Urban Planning by Le Corbusier According to Praxeological Knowledge 2017, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,t. ,z.95 (2017),s.2-7, ISBN/ISSN: 1755-1307, Zasięg:Międzynarodowy, Udziały: 50%, %50%.
 57. Prokopska A. Abramczyk J.: Parametric shaping of architectural free forms for building roofed with corrugated shells [w:]Lightweight Structures in Civil Engineering. Contemporary Problems, XXIII LSCE 2017, 2017, Bydgoszcz: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,t. ,s.8-13, ISBN/ISSN: 978-83-945267-3-3,Udziały: 50%, %50%.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję